6. 3. 2018

Kritéria KM FAČR pro dotace na turnaje mládeže v roce 2018

Tato kritéria jsou určena k rozdělování kapitoly rozpočtu Komise mládeže FAČR na turnaje talentované mládeže organizované pouze kluby a žádat může jen klub, který zároveň hraje mistrovská (soutěžní) utkání v dané kategorii. KM FAČR finančně podpoří jen turnaje na území ČR, ale jejichž účastníky mohou být i zahraniční kluby. Klub může žádat dotaci pouze na jeden turnaj v kalendářním roce.

Výše dotace může být maximálně v rozmezí 5.000 – 50.000,- Kč

Kritéria
1. Pořadatel musí být spolkem ve smyslu občanského zákoníku a současně být též členem FAČR.
2. Turnaj musí být určen pro věkové kategorie mládeže (U5 - U19)
3. Turnaj musí mít charakter jednorázové akce. Jednodenní, vícedenní i v hale, ale nikoliv např. zimní liga, apod.
4. Hlavní pořadatel musí KM FAČR zaslat žádost o dotaci, která je ke stažení v příloze této zprávy. Žadatel vyplní pravdivě veškeré požadované údaje.
5. Vyplněná žádost – formulář se základními údaji:

- turnaje výkonnostní a s mezinárodní účastí (minimální počet 10 účastníků)
- uvedení počtu tuzemských a zahraničních účastníků
- historie turnaje (minimálně 5. ročník)
- propozice turnaje (i z posledního ročníku, včetně výsledků) přiložit k žádosti

Nesplnění některého z uvedených požadavků může být důvodem pro vyřazení žádosti z projednávání.

Základní ustanovení
O výši dotace na jednotlivé turnaje rozhodne Komise mládeže FAČR na základě níže uvedených bodů:

1. Schválení, či neschválení dotace, popř. vyřazení žádosti z projednávání pro nesplnění některého kritéria je plně v kompetenci Komise mládeže FAČR na základě doporučení Výběrové komise. Na přidělení dotace není žádný právní nárok.
2. Výše dotace je odvislá od úrovně splnění jednotlivých kritérií a schváleného rozpočtu KM FAČR.
3. Hlavní pořadatel má povinnost zaslat sekretáři vyúčtování. Přesné pokyny pro vyúčtování obdrží kluby současně s odesláním dotace.
4. Žádosti, na které budou vyplněny všechny požadované údaje, včetně razítka a podpisu statutárního zástupce klubu, zasílejte pouze elektronicky na adresy:
oldrich.jakubek@seznam.cz a vonasek@fotbal.cz

Termín pro uzávěrku přihlášek je 7. 5. 2018. Žádosti odeslané po 7. 5. 2018 nebudou zařazeny k projednávání! Výši příspěvku pro jednotlivé turnaje bude schvalovat KM FAČR na svém červnovém zasedání 18. 6. 2018.